Ogłaszamy nabór na stypendia dla tegorocznych maturzystów z Powiatu Białobrzeskiego. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu białobrzeskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2017/2018 do aplikowania do programu stypendialnego. Czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, będą one wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikowanie o stypendium składa się z następujących kroków:

 1. Zapoznaj się z Programem;
 2. Zobac jakie warunki musisz spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie;
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów
 4. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie do 18 sierpnia 2017 (do godz.16.00);
 5. Wydrukuj złożonyon-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami złóż do nas.

WARUNKI

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta z powiatu białobrzeskiego, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 i spełni następujące OBOWIĄZKOWE kryteria:

 • ukończy szkołę ponadgimnazjalną w bieżącym roku i jest maturzystą z 2017 roku
 • zostanie przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż  2 lata od daty ogłoszenia Programu
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 brutto, lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • osiąga dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (sumę punktów oblicz sam stosując Algorytm
 • posiada rekomendację organizacji lokalnej - Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie

Wszystkiepowyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę:

 • stan materialny i rodzinny (opis sytuacji materialnej),
 • udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych przynajmniej na szczeblu rejonowym, wskazujące na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy
  z określonych przedmiotów,
 • biegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 • praca na rzecz lokalnej społeczności, (wolontariat, działalność społeczna),
 • zainteresowania pozaszkolne

Podstawowe dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny
  w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc)

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł miesięcznie.Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejne lata studiów.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie do 18 sierpnia 2017 do godziny 16.00.

Stypendia przyznawane będą przez  LOKALNĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ powołaną przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów i nr telefonu, prosimy
o przesłanie do siedziby Stowarzyszenia w zamkniętej kopercie na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi
z dopiskiem:„Stypendia Pomostowe”

W przypadku dostarczenia dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego
Termin składnia wniosków upływa 25.08.2017 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr:  600 434 634